Skip links

Urbanització del pla parcial “Les Escoles dels Estanys”.

Urbanització del pla parcial “Les Escoles dels Estanys”. Projecte executiu modificat de l’obra hidràulica del Parc dels Estanys.

Nou sector residencial de més de 100.000 m2 totals. Les unitats d’obra més significatives can ser:

 • 26000 m2 de paviment de llambordins
 • 4500 m2 de paviment de peces de pedra natural
 • 4500 m2 de paviment de fusta de pi
 • 19500 m2 de paviment de ferm flexible amb mescla bituminosa en calent
 • 7000 m2 de paviment per voreres
 • 23800 m de cable per enllumenat públic
 • 470 lluminàries i projectors
 • 163 punts de llum
 • 285 bancs prefabricats de formigó negre
 • 1700 arbres plantats de diferents tipus i mides
 • 7500 plantes arbustives

Emplaçament: TM de Castell-Platja d’Aro

Promotor: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Import d’adjudicació: 14.970.985,22 €

Data de finalització de les obres: 2016