Skip links

Presentació de l’empresa

Empresa

Historia

de l’Empresa

Aglomerats Girona, SA, és una empresa constructora, que es va fundar l’any 1988 a Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà).

El nostre àmbit d’actuació dins el món de la construcció és l’obra pública i l’edificació. Tot i que som una empresa eminentment gironina, hem treballat i treballem arreu de Catalunya i a l’Aragó. Així mateix, hem diversificat el nostre mercat cap a les concessions públic-privades, promocions immobiliàries i fabricació de materials per a la construcció.

Hi ha un ventall de clients privats que han confiat nombroses vegades en la nostra empresa, però l’administració pública és també important en la nostra cartera d’obres. Així, hem executat obres pel Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, diversos ajuntaments i altres entitats públiques.

Un dels nostres valors és la proximitat amb el client i la resposta immediata a qualsevol contingència. Això ho aconseguim amb un equip de tècnics en plantilla, format per enginyers de camins, canals i ports i d’obres públiques, arquitectes tècnics i enginyers tècnics, amb personal d’obra amb formació i experiència i amb un parc de maquinària i de vehicles propi, que també ens permeten afrontar els reptes de la competitivitat.

Les nostres obres engloben urbanitzacions, carreteres i el seu manteniment, pavimentacions, estructures especials, grans xarxes de sanejament, rehabilitacions i restauracions, centres d’assistència primària, escoles, casernes, i instal·lacions esportives, entre altres.

Mereixen una atenció especial la planta de fabricació d’aglomerat asfàltic, amb el marcatge CE en tots els seus productes, així com la planta de reciclatge dels materials sobrants de les obres.

Conscienciats en la millora constant, en la qualitat del producte final, en la protecció del medi ambient, i en la seguretat de les obres, Aglomerats Girona, SA, està certificada amb les ISO 9001, 14001 i 45001.

Proveïdors i Subcontratistes

Senyors,

Els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei i/o producte s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I que en el cas que es consideri necessària l’aportació d’acció correctiva se li comunicarà via correu electrònic.

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

POLITICA DE GESTIO