Skip links

Projecte d’urbanització pla parcial carretera d’accés Costa Brava

Projecte d’urbanització pla parcial carretera d’accés Costa Brava.

Emplaçament: TM de Blanes

Promotor: Junta de compensació del Pla Parcial accés Costa Brava i Sagefra, SLU

Import d’adjudicació: 7.427.828,71 €

Data de finalització de les obres: En execució