Skip links

Eixamplament de ponts i millora de l’itinerari de vianants a la carretera BV – 5121 al TM de Tordera

Ampliació de ponts i millora del traçat per poder dotar a la carretera d’un caire més amable pels vianants.

Execució d’un camí peatonal i millora del traçat. Això va comportar l’ampliació de dos ponts que sumaven 250 m. Les unitats d’obra més significatives:

  • 8000 m3 d’excavació de terres
  • 725 m3 d’escullera amb blocs de pedra calcària
  • 33000 kg d’acer col·locat
  • 490m de biga prefabricada amb 14770 kg d’acer
  • 3000 kg d’acer corten per a suport de bigues
  • 2000 t d’aglomerat asfàltic
  • 32000 m2 de fresat de paviment
  • 3700 m de cable conductor d’enllumenat i 31 lluminàries tipus LED

Emplaçament: Tordera

Promotor: Ajuntament de Tordera

Import d’adjudicació: 1.114.455,86 €

Data de finalització de les obres: 2015