Skip links

Adaptació del projecte d’urbanització de la U.A. Núm. 14 “Fenals Oest” a la delimitació del Polígon “B”

Adaptació del projecte d’urbanització de la U.A. Núm. 14 “Fenals Oest” a la delimitació del Polígon “B”.

Emplaçament: TM Lloret de Mar

Promotor: Junta de Compensació del Pol. “B” de la U.A. Núm. 14 “Fenals Oest”

Import d’adjudicació: 3.233.443 €

Data de finalització de les obres: 2005