Skip links

Reurbanització de la Rambla Ginjolers, entre la rotonda de la Gran Via i l’Avinguda Rhodes

Reurbanització de la Rambla Ginjolers, entre la rotonda de la Gran Via i l’Avinguda Rhodes.

Remodelació de cobriment de riera pobrament, amb 5 zones de jocs infantils (una d’elles de jocs d’aigua) i diverses zones enjardinades. El material escollit per a la pavimentació va ser una llosa de formigó prefabricat amb la capacitat d’absorbir les partícules de NOx.

Les unitats d’obra més significatives van ser:

  • 800 m de col·lectors de PE
  • 9000 m2 de paviment prefabricat de formigó absorbent de NOx
  • 90 punts de llum tipus LED
  • Instal·lació de més de 20 jocs infantils
  • Plantació de més de 100 arbres i més de 6000 plantes arbustives

Emplaçament: TM de Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Import d’adjudicació: 1.661.003,58 €

Data de finalització de les obres: 2016