Skip links

Reurbanització de la carretera del Mas Oliva

Reurbanització de la carretera del Mas Oliva.

Emplaçament: TM de Roses

Promotor: Ajuntament de Roses

Import d’adjudicació: 158.162,29 €

Data de finalització de les obres: Maig de 2015