Skip links

Obres de reforma i ampliació de la llar d’infants El Niu de Llagostera

Obres de reforma i ampliació de la llar d’infants El Niu de Llagostera.

Remodelació i ampliació de l’edifici existent. Les unitats d’obra més importants van ser:

  • 5250 kg d’acer col·locat per estructura metàl·lica
  • 1200 m2 de forjats i cobertes planes i inclinades
  • 2700 m2 d’enguixats i arrebossats
  • 375 m2 de paviment de rajola i PVC
  • 130 lluminàries col·locades

Emplaçament: TM de Llagostera

Promotor: Ajuntament de Llagostera

Import d’adjudicació: 861.967,74 €

Data de finalització de les obres: 2011