Skip links

Obra d’ordenació de la superfície de la Plaça Catalunya a l’Escala

Obra d’ordenació de la superfície de la Plaça Catalunya a l’Escala.

Urbanització de plaça sobre pàrking soterrat i execució de coberta amb estructura de fusta. Les unitats d’obra més destacades van ser:

  • 2500 m2 de paviment de peces de formigó i llambordins
  • 3000 m2 d’enjardinament
  • Estructura laminada amb fusta d’avet
  • 120 m de reixat d’acer amb acabat pintat

Emplaçament: TM de l’Escala

Promotor: Ajuntament de l’Escala

Import d’adjudicació: 357.523,37 €

Data de finalització de les obres: 2011