Skip links

Execució del projecte d’urbanització del polígon d’actuació nº15 Urcasa

Execució del projecte d’urbanització del polígon d’actuació nº15 Urcasa.

Urbanització dels anys 70 sense xarxa de sanejament i paviments deficients. El nou projecte va contemplar:

  • 9000 m de canonada per xarxa de sanejament i pluvials
  • 6000 m de canonada per xarxa d’aigua
  • 5000 t d’aglomerat asfàltic
  • 10800 m2 de paviment de llambordins
  • 200 punts de llum

Emplaçament: TM de Lloret de Mar

Promotor: Ajuntament de Lloret de Mar

Import d’adjudicació: 4.373.446,28 €

Data de finalització de les obres: 2012