Skip links

Construcció d’un giratori a l’encreuament de la carretera C-256 i el Camí Pla del Llop del Municipi de Palamós

Construcció d’un giratori a l’encreuament de la carretera C-256 i el Camí Pla del Llop del Municipi de Palamós.

Construcció d’un giratori per millorar una cruïlla preveient la inauguració d’un centre comercial. Les unitats d’obra més significatives van ser:

  • 6200 m2 de fressat de paviment de mescles bituminoses
  • 1400 m2 de demolicions de diversos paviments
  • 670 m de conducció de varis serveis
  • 610 m de vorada recta
  • 312 m2 de paviment de panot
  • 1000 t d’aglomerat asfàltic
  • 12 lluminàries

Emplaçament: TM de Palamós .

Promotor: GESDIP, SAU

Import d’adjudicació: 271.400,00 €

Data de finalització de les obres: 2012