Skip links

Execució de les obres de millora local. Pont sobre el riu Ter. Tram: Setcases

Execució de les obres de millora local. Pont sobre el riu Ter. Condicionament de la carretera GIV-5264, PK 10+500 al 10+750. Tram: Setcases.

Construcció d’un pont mixt sobre el riu Ter per millorar l’accés a la població de Setcases. Les unitats d’obra mes significatives van ser:

  • 500 kg d’acer per a fonamentacions i tauler del pont
  • 56500 kg d’acer per a estructures i reforços en perfils laminats
  • 1250 m3 de formigó
  • 1800 m3 d’escullera en bloc de pedra calcària
  • 1550 t d’aglomerat asfàltic
  • 2000 m2 d’hidrosembra

Emplaçament: TM de Setcases

Promotor: Gestió d’Infraestructures, SAU

Import d’adjudicació: 1.953.715,83 €

Data de finalització de les obres: 2009