Política de gestió

Aglomerats Girona, té com a directriu dins de l’activitat que desenvolupa de Fabricació d’aglomerat asfàltic, construcció d’obra pública i infraestructura d’urbanització, compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb protecció ambiental, social i desenvolupament del seu treball amb gran qualitat i seguretat laboral.

La Direcció, amb l’adopció d’aquesta Política manifesta el seu compromís de:

 • Compliment de tots els requisits del Sistema Integrat de Gestió. Aquest compromís s’estén al compliment de la legislació ambiental vigent, de seguretat i salut en el treball, satisfacció dels requisits dels nostres clients i altres requisits que la organització pugui subscriure.
 • Integrar la prevenció de la contaminació, la seguretat i salut en el treball, la protecció del medi ambient i la millora continua orientada als processos, en la Gestió Global de l’Organització.
 • Potenciar la sensibilització de la importància estratègica del Sistema Integrat de Gestió, assegurant la seva millora continua, com a element clau de la competitivitat i garantia de futur d’Aglomerats Girona.

La Direcció ha establert les següents directrius:

 • El respecte a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i professional de forma compatible amb els recursos i condicions de l’empresa, així com el foment del treball en equip.
 • La prevenció i reducció continua i progressiva, en la mesura de les possibilitats reals, de l’impacte ambiental i dels riscos laborals, mitjançant l’establiment d’objectius i fites i l’aplicació de programes específics.
 • L’acció preventiva en matèria de seguretat i salut, haurà de ser d’acord a les modificacions que es puguin produir, al progrés de la tècnica i en base a les noves disposicions, i sempre serà coherent amb la resta d’actuacions en les diferents àrees de la gestió empresarial.
 • Els accidents en el seu sentit més ampli: lesions, malalties professionals, danys a tercers, etc, són evitables i la Organització posarà els recursos necessaris per poder evitar-los.
 • Promoure la formació i sensibilització permanent del personal per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que es potencia la seva creativitat, capacitat de treball en equip i esperit innovador. Així com utilitzar canals de comunicació transparents amb els nostres clients, proveïdors, institucions, associacions i la resta de la societat per a la millora de l’entorn.
 • Desenvolupament d’activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat dels treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les nostres instal·lacions i/o obres.
 • Afavorir la participació i consulta dels treballadors i facilitar la informació i formació, aportant els recursos necessaris.  Tots els membres que integrem l’Organització estem implicats en la prevenció de riscos laborals, en la gestió ambiental i de la qualitat i en som responsables en la mesura de les funcions que tenim assignades.
 • La Direcció tutelarà i vigilarà el compliment d’aquesta Política, i proporcionarà tots els mitjans necessaris, humans i financers.

La Política és difosa entre el personal, i també es troba a disposició de les parts interessades.

Santa Cristina d’Aro, 6 d’abril de 2017

 

La Direcció: Esteve Ayats i Domènech